วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 : สรุปการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

1.  เข้าโปรแกรม SPSS  for Windows โดยคลิกที่ Start เลือก All Program เลือก SPSS  for Windows จะปรากฏหน้าต่าง SPSS  Data Editor สำหรับการป้อนข้อมูล ซึ่งจะมีลักษณะเซลล์คล้ายกับโปรแกรม MS-Excel  ในแต่ละแถวจะแทนข้อมูล แต่ละสดมภ์จะแทนตัวแปร

2.  คลิกเลือก Variable View เพื่อกำหนดค่าตัวแปร (การใช้งานภาษไทยในโปรแกรม SPSS โดยสามารถกำหนดรูปแบบอักษรและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการ วิธีการ คลิกที่เมนู View เลือก Font  จากนั้นเลือกรูปแบบตัวอักษรที่เป็นภาษาไทย ซึ่งจะลงท้ายด้วย...UPC  จากนั้นก็สามารถใช้งานได้ Variable View  และ  Data View) เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะของตัวแปรครบแล้วให้ป้อนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

3.  คลิกเลือก Data View แล้วป้อนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศชาย พิมพ์ 1  ,เพศหญิง  พิมพ์ 2 

4.  หาค่าเฉลี่ย เลือกเมนู Transform  เลือก Compute Variable เพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปร และค่าเฉลี่ยรวม

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเมนู Analyze เลือก Descriptive Statistic  เลือก Frequeneis  หรือ เลือก Deseription  และเลือกตัวแปรที่ต้องวิเคราะห์ และคลิก OK  โปรแกรมจะประมวลผล ในหน้าต่าง Output

6.  การบันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือก เมนู File เลือก Save as  เลือก Drive ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล คลืก OK โปรแกรมจะบันทึก ไฟล์ ซึ่งมีนามสกุล .sav ให้โดยอัตโนมัติ

7.  การปิดโปรแกรม เลือกเมนู Flie เลือก Exit  โปรแกรมจะถูกปิดลง

8.  การเปิดแฟ้มข้อมูล หากต้องการใช้มูลที่ป้อนไว้มาใช้งาน คลิกที่เมนู File เลือก Open และเลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open จะได้ข้อมูลที่ต้องการ