วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษา

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. และปวส.  สาขาเกษตรกรรมและ พาณิชยกรรม  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 792  คน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น  130  คน 
            จุดเด่น มีจำนวนครูครบและตรงตามสาขางาน
            จุดด้อย  จำนวนนักเรียนลดลง
           
             งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลอื่นๆ เป็นปัจจุบัน เรียกดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
            
              ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารของวิทยาลัยฯ  คือ

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2007      
              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (RMS : 2007)  ขึ้น  เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและร่วมกันแก้ปัญหา ระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครองและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นการร่วมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในตัวผู้เรียนต่อไป
                  1.  ระบบบริหารจัดการบุคลากร PRMS2007 


                       เป็นการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการลา  ประวัติการฝึกอบรม ประวัติเครื่องราชย์ เป็นต้น โปรแกรม PRMS นี้ เปรียบเสมือนโปรแกรมกลางที่เก็บข้อมูลส่วนตัว เก็บรหัสผ่าน ส่งอีเมล์ภายใน และเปรียบเสมือนประตูที่ทำให้ผู้ใช้ระบบทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรมอื่นโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
                  2.  ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา RSMS2007
                       เป็นการจัดการเรียนเกี่ยวกับข้อมูล นักเรียน นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเลือกกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมด  11 หมวด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา  ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน สุขภาพ พฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น
                   3.  ระบบงานสารบรรณ RSLB2007
                       เป็นระบบการตรวจสอบหนังสือว่ามีหนังสือเข้าจากงานสารบรรณหรือไม่  ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือ คือ
                             - เฉพาะหนังสือเวียนของฉันเท่านั้น หมายถึงเป็นผู้เกี่ยวข้องต่อหนังสือนี้เท่านั้น
                          - หนังสือกองกลางที่ทุกคนในระบบสามารถร่วมกันเปิดอ่านได้ หมายถึงหนังสือส่วนกลางซึ่งอาจเกี่ยวกับกับทุกๆ คนในวิทยาลัย บุคลากรในระบบทุกคนสามารถร่วมกันเปิดอ่านได้
                             - หนังสือเผนแพร่ หรือ หนังสือ อศจ. คือหนังสือที่จะแสดงไว้หน้าเว็บ โดยเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดได้

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 : สรุปการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

1.  เข้าโปรแกรม SPSS  for Windows โดยคลิกที่ Start เลือก All Program เลือก SPSS  for Windows จะปรากฏหน้าต่าง SPSS  Data Editor สำหรับการป้อนข้อมูล ซึ่งจะมีลักษณะเซลล์คล้ายกับโปรแกรม MS-Excel  ในแต่ละแถวจะแทนข้อมูล แต่ละสดมภ์จะแทนตัวแปร

2.  คลิกเลือก Variable View เพื่อกำหนดค่าตัวแปร (การใช้งานภาษไทยในโปรแกรม SPSS โดยสามารถกำหนดรูปแบบอักษรและขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการ วิธีการ คลิกที่เมนู View เลือก Font  จากนั้นเลือกรูปแบบตัวอักษรที่เป็นภาษาไทย ซึ่งจะลงท้ายด้วย...UPC  จากนั้นก็สามารถใช้งานได้ Variable View  และ  Data View) เมื่อตั้งค่าคุณลักษณะของตัวแปรครบแล้วให้ป้อนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

3.  คลิกเลือก Data View แล้วป้อนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศชาย พิมพ์ 1  ,เพศหญิง  พิมพ์ 2 

4.  หาค่าเฉลี่ย เลือกเมนู Transform  เลือก Compute Variable เพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปร และค่าเฉลี่ยรวม

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเมนู Analyze เลือก Descriptive Statistic  เลือก Frequeneis  หรือ เลือก Deseription  และเลือกตัวแปรที่ต้องวิเคราะห์ และคลิก OK  โปรแกรมจะประมวลผล ในหน้าต่าง Output

6.  การบันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือก เมนู File เลือก Save as  เลือก Drive ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล คลืก OK โปรแกรมจะบันทึก ไฟล์ ซึ่งมีนามสกุล .sav ให้โดยอัตโนมัติ

7.  การปิดโปรแกรม เลือกเมนู Flie เลือก Exit  โปรแกรมจะถูกปิดลง

8.  การเปิดแฟ้มข้อมูล หากต้องการใช้มูลที่ป้อนไว้มาใช้งาน คลิกที่เมนู File เลือก Open และเลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open จะได้ข้อมูลที่ต้องการ