วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษา

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. และปวส.  สาขาเกษตรกรรมและ พาณิชยกรรม  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 792  คน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น  130  คน 
            จุดเด่น มีจำนวนครูครบและตรงตามสาขางาน
            จุดด้อย  จำนวนนักเรียนลดลง
           
             งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลอื่นๆ เป็นปัจจุบัน เรียกดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
            
              ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารของวิทยาลัยฯ  คือ

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2007      
              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (RMS : 2007)  ขึ้น  เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและร่วมกันแก้ปัญหา ระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครองและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นการร่วมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในตัวผู้เรียนต่อไป
                  1.  ระบบบริหารจัดการบุคลากร PRMS2007 


                       เป็นการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการลา  ประวัติการฝึกอบรม ประวัติเครื่องราชย์ เป็นต้น โปรแกรม PRMS นี้ เปรียบเสมือนโปรแกรมกลางที่เก็บข้อมูลส่วนตัว เก็บรหัสผ่าน ส่งอีเมล์ภายใน และเปรียบเสมือนประตูที่ทำให้ผู้ใช้ระบบทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรมอื่นโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
                  2.  ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา RSMS2007
                       เป็นการจัดการเรียนเกี่ยวกับข้อมูล นักเรียน นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเลือกกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมด  11 หมวด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา  ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน สุขภาพ พฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น
                   3.  ระบบงานสารบรรณ RSLB2007
                       เป็นระบบการตรวจสอบหนังสือว่ามีหนังสือเข้าจากงานสารบรรณหรือไม่  ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือ คือ
                             - เฉพาะหนังสือเวียนของฉันเท่านั้น หมายถึงเป็นผู้เกี่ยวข้องต่อหนังสือนี้เท่านั้น
                          - หนังสือกองกลางที่ทุกคนในระบบสามารถร่วมกันเปิดอ่านได้ หมายถึงหนังสือส่วนกลางซึ่งอาจเกี่ยวกับกับทุกๆ คนในวิทยาลัย บุคลากรในระบบทุกคนสามารถร่วมกันเปิดอ่านได้
                             - หนังสือเผนแพร่ หรือ หนังสือ อศจ. คือหนังสือที่จะแสดงไว้หน้าเว็บ โดยเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดได้